Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W ramach powierzonego przez starostów nadzoru Nadleśnictwo Kańczuga podejmuje działania :

  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie nakazywania właścicielom lasów wykonania zadań
  • bieżące kontrole stanu lasu
  • kontrole wykonania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasu i wydanych decyzjach
  • udział w ocenie udatności upraw leśnych
  • cechowanie pozyskanego w lasach niepaństwowych drewna i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna

Prowadzeniem spraw w zakresie:

- zadań wynikających z ustawy o lasach, wykonywanych na obszarze zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kańczuga

- zadań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Starostami Powiatów: Łańcuckiego, Przeworskiego, Jarosławskiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kańczuga, wykonywanych na obszarze powierzonym pod nadzór

zajmuje się specjalista do spraw lasów niepaństwowych, telefon kontaktowy  –  533 910 921